Regulamin Sklepu Internetowego sztukadlaludzi.pl

Informacja o firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem sztukadlaludzi.pl prowadzony jest przez Quality Media Marta Rydzyńska z siedzibą przy ul. Szkolnej 9, 55-040 Tyniec Mały, NIP 753-233-5472, e-mail [email protected], tel. +48 733 169 794.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Quality Media Marta Rydzyńska z siedzibą przy ul. Szkolnej 9, 55-040 Tyniec Mały. Firma przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym sztukadlaludzi.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego sztukadlaludzi.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym sztukadlaludzi.pl, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 2. Klient ma m.in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy sztukadlaludzi.pl umożliwia Klientom:
  a. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym sztukadlaludzi.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  b. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę sztukadlaludzi.pl/egaleria. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym sztukadlaludzi.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL. Dostawa na terenie Polski jest darmowa. Koszty dostawy towaru do krajów Unii Europejskiej oraz do Wielkiej Brytanii widoczne są po dodaniu produktu do koszyka.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  a. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
  b. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, sklep sztukadlaludzi.pl wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Quality Media Marta Rydzyńska).
 5. Faktura VAT marża wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sklep sztukadlaludzi.pl zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi:
  a. przelewem na rachunek bankowy Quality Media Marta Rydzyńska
  b. kartą kredytową.
  c. przez system PayU.
 2. Sklep sztukadlaludzi.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez sztukadlaludzl.pl jako przyjęte do realizacji i po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, kartą kredytową lub PayU, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres [email protected]
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Quality Media Marta Rydzyńska, lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Quality Media Marta Rydzyńska nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Quality Media Marta Rydzyńska.
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Quality Media Marta Rydzyńska nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Dane adresowe do zwrotu:
  Quality Media Marta Rydzyńska – Zwrot towaru
  ul. Szkolna 9
  55-040 Tyniec Mały
  tel. +48 733 169 794
  e-mail: [email protected]
 10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Quality Media Marta Rydzyńska.
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Quality Media Marta Rydzyńska a Klientami.
 3. Quality Media Marta Rydzyńska udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru, lub którejkolwiek z jego części przez Klienta, lub podmiot inny niż Quality Media Marta Rydzyńska; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Quality Media Marta Rydzyńska; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, lub zerwania hologramów.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Quality Media Marta Rydzyńska oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez firmę Quality Media Marta Rydzyńska, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Quality Media Marta Rydzyńska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej: klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Quality Media Marta Rydzyńska za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Quality Media Marta Rydzyńska stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, lub prawnych, Quality Media Marta Rydzyńska poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Quality Media Marta Rydzyńska kosztów.
 8. Quality Media Marta Rydzyńska nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Quality Media Marta Rydzyńska w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Quality Media Marta Rydzyńska zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Quality Media Marta Rydzyńska, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy [email protected], Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku ich braku Quality Media Marta Rydzyńska rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Quality Media Marta Rydzyńska.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  a. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt Quality Media Marta Rydzyńska za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod adres:
  Quality Media Marta Rydzyńska – Reklamacja
  ul. Szkolna 9
  55-40 Tyniec Mały
  tel. +48 733 169 794
  e-mail: [email protected]
  b. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
  c. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Quality Media Marta Rydzyńska uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem Quality Media Marta Rydzyńska korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Quality Media Marta Rydzyńska ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Quality Media Marta Rydzyńska ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Quality Media Marta Rydzyńska informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Quality Media Marta Rydzyńska nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego sztukadlaludzi.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  b. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  c. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sztukadlaludzi.pl.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego sztukadlaludzi.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).