Regulamin Sklepu Internetowego sztukadlaludzi.pl

Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.

Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

Quality Media – Quality Media Marta Rydzyńska, ul. Szkolna 9, 55-040 Tyniec Mały, NIP:7532335472. Kontakt z Quality Media jest możliwy pod adresem: sztukadlaludzi.pl/kontakt/

Kategoria – kategoria tematyczna (np. ceramika), do której przypisane jest Ogłoszenie.

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie.

Ogłoszenie – propozycja sprzedaży dzieła artystycznego sporządzona przez Użytkownika opublikowana w Serwisie na okres co najmniej 30 dni, na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu.

Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danych Użytkownika i akceptacji Regulaminu.

Serwis – prowadzona przez Quality Media internetowa platforma online dostępna w domenie sztukadlaludzi.pl.
Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń.

Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.

Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług Quality Media w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin.
Goście mogą korzystać z funkcji Serwisu w niepełnym zakresie, tj. przeglądać zawartość Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Quality Media, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się w szczególności:

a. jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych;

b. jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem;

c. wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Quality Media, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Quality Media.
Quality Media nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami i Gośćmi.

W ramach Serwisu możliwe jest w szczególności:

a. przeglądanie zawartości Serwisu;

b. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;

c. publikacja Ogłoszeń;

d. korzystanie z Usług Promowania.

Usługi przeglądania zawartości Serwisu i usługi Konta są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie.
Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

a. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli;

c. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

Quality media dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Quality Media ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez Quality Media mogą być ograniczone lub niedostępne.

W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik.
Konto daje Użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:

a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;

b. nabywania Usług Promowania;

c. zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez Quality Media;

d. wysyłania i odbierania wiadomośc.

Do utworzenie Konta w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz dokonywania wszelkich czynności w ramach Serwisu uprawniona jest jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika. Quality Media ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu Użytkownika.
Użytkownikiem nie może być podmiot, który spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów:

a. prowadzi działalność konkurencyjną wobec Quality Media w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu, tj. usług publikacji ogłoszeń w sieci Internet w zakresie sprzedaży dzieł pracy twórczej.

b. świadczy usługi zamieszczania Ogłoszeń, które pochodzą od osób prywatnych, gdzie dane teleadresowe tych osób podawane są w zamieszczonych Ogłoszeniach,

c. zamieszcza w Serwisie Ogłoszenia dzieł pracy twórczej, których nie jest właścicielem lub pochodzące od podmiotów innych niż właściciel dzieł,

d. prowadzi za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu działalność o charakterze biura ogłoszeń;

e. w przypadku pośrednictwa w sprzedaży dzieł pracy twórczej nie posiada podpisanej z właścicielem Nieruchomości stosownej umowy pośrednictwa na sprzedaż dzieła.

Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu e-mail Użytkownika oraz unikalnego hasła oraz zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji, Quality Media poinformuje o konieczności aktywacji Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Z momentem potwierdzenia aktywacji Konta przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta na czas nieokreślony.
Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Quality Media ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą
spełniały powyższych wymogów, zgodnie z procedurą określoną w punkcie 8 Regulaminu.
Użytkownik ma obowiązek zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Quality Media w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Quality Media ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w tym w Ogłoszeniu oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości i informacji zawartych w Ogłoszeniu. W powyższym zakresie Quality Media może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez inne podmioty korzystające z Serwisu oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.
Jeśli w trakcie weryfikacji danego Użytkownika podczas Rejestracji lub w ramach działań, o których mowa w punkcie 3.15 Regulaminu, Quality Media poweźmie uzasadnione wątpliwości co do celu Rejestracji lub działalności Użytkownika w ramach Serwisu, tj. w przypadku:

a. uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika lub innych Użytkowników,

b. gdy w ocenie Quality Media próba rejestracji lub działalność danego Użytkownika w Serwisie ma na celu unikanie odpowiedzialności za naruszenia dokonane na kontach Użytkownika, Quality Media może podjąć działania wskazane w punkcie 8.11 a. – c. Regulaminu w stosunku do Użytkownika.
Odstąpienie konsumenckie. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Quality Media odstąpić od umowy dotyczącej danej usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie. Wraz z odstąpieniem od umowy usługi Konta wygasają pozostałe umowy łączące Quality Media z Użytkownikiem. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określony jest w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 “Wzór oświadczenia o odstąpieniu”.
Quality Media przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Quality Media umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Użytkownik może opublikować Ogłoszenie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie.
Ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu wraz z:

a. numerem telefonu Użytkownika, jeśli został podany podczas publikacji Ogłoszenia;

b. formularzem kontaktowym, umożliwiającym Użytkownikom i Gościom skontaktowanie się z Użytkownikiem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości.

Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Quality Media niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, którego Quality Media jest operatorem, a także u partnerów Quality Media za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Quality Media nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.
Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 8.1 Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Quality Media. Publikujący Ogłoszenie zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:

a. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, przy czym może być również uzupełnione o wersję w języku obcym;

b. Ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;

c. jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego, konkretnie wskazanego i opisanego dzieła sztuki;

d. konkretne, jedno dzieło sztuki może być w danym czasie objęte tylko jednym Ogłoszeniem na Koncie Użytkownika;

e. przedmiotem Ogłoszenia nie może być poszukiwanie dzieła sztuki;

f. Ogłoszenie powinno w precyzyjny sposób wskazywać na zamiar sprzedaży dzieła sztuki;

g. Użytkownik wybierze jedną, zgodną ze stanem faktycznym, właściwą dla dzieła sztuki Kategorię, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;

h. zdjęcia dodane w Ogłoszeniu powinny dotyczyć wyłącznie danego dziełą sztuki;

i. Użytkownik wskaże cenę dzieła sztuki w polskich złotych brutto;

j. Cena wskazana we właściwym polu formularza powinna obejmować łączną cenę jaką nabywca będzie zobowiązany zapłacić w związku z nabyciem dzieła sztuki.

k. Ogłoszenie powinno zawierać dokładny i kompletny opis dzieła sztuki, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech dzieła sztuki,

l. Dane kontaktowe Użytkownika mogą być wskazane wyłącznie w polach formularza do tego przeznaczonych;

ł. Zdjęcia dodane w Ogłoszeniu nie mogą zawierać żadnych dodatkowych oznaczeń, opisów, jakichkolwiek znaków graficznych i innych oznaczeń wprowadzających mylne wrażenie, że dane Ogłoszenie korzysta z Promowania Ogłoszeń;

m. Zdjęcie dodane w Ogłoszeniu może być opatrzone wyłącznie oznaczeniem Użytkownika w postaci znaku wodnego;

n. W treści Ogłoszenia nie można zamieszczać elementów takich jak w szczególności: reklamy, kody qr, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących lub zachęcających Użytkowników do przejścia na strony Użytkowników lub podmiotów trzecich, poza przypadkami zamieszczania linku do filmów i wizualizacji prezentujących dane dzieło sztuki.;

o. Zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi.

Publikujący Ogłoszenie Użytkownik musi opublikować co najmniej jedno zdjęcie dzieła sztuki. Publikujący Ogłoszenie powinien być należycie umocowany do publikacji Ogłoszenia danego dzieła sztuki oraz do wykorzystania zdjęć publikowanych w Ogłoszeniu. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie na każde żądanie Quality Media.
W przypadku gdy Użytkownik opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii, Ogłoszenie zostaje usunięte, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, a opłata pobrana przez Quality Media z tytułu publikacji Ogłoszenia jest zwracana Użytkownikowi.
Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się w ciągu maksymalnie 24 godzin po zaksięgowaniu płatności na rachunku Quality Media i trwa przez kolejne 30 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a. Użytkownik zakończył emisję Ogłoszenia;

b. emisja Ogłoszenia została chwilowo wstrzymana, w związku z naruszeniami Regulaminu, do czasu skorygowania Ogłoszenia przez Użytkownika;

c. emisja Ogłoszenia została wstrzymana przez Quality Media w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika;

d. Quality Media zastrzega sobie prawo odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.
W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.
Quality Media uprawniona jest do edycji treści Ogłoszenia w celu poprawy lub uzupełnienia parametrów Ogłoszenia oraz w przypadku niezgodności treści Ogłoszenia z Regulaminem.
Quality Media nie archiwizuje treści Ogłoszenia.

Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu pakietu aktywacyjnego. Zakup Pakietu Aktywacyjnego jest możliwy po wypełnieniu formularza Ogłoszenia dostępnego w Serwisie.
Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać przedłużenia Ogłoszenia. Użytkownik nie może dokonać bezpłatnie wznowienia Ogłoszenia, w sytuacji, gdy Ogłoszenie zostało usunięte przez Użytkownika lub Użytkownik zakończył jego emisję, a od momentu jego wystawienia nie upłynęło 30 dni. Wznowienie oznacza ponowną publikację Ogłoszenia i konieczność uiszczenia opłaty za pakiet aktywacyjny. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Quality Media.

Użytkownik będzie informowany w Serwisie, w widoczny sposób, każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
Płatność za wszystkie Usługi Odpłatne dokonywana jest z góry i jest warunkiem ich aktywowania, które nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu Usługi Odpłatnej w pełnej wysokości na rachunku Quality Media.
Jeśli, podczas dokonywania zakupu, Użytkownik oświadczy, że dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Quality Media wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT.
Jeśli, podczas dokonywania zakupu, Użytkownik oświadczy, że nie dokonuje zakupu jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Quality Media wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę imienną na życzenie. W celu otrzymania takiej faktury należy zgłosić chęć jej otrzymania na adres [email protected], nie później jednak niż 30 dni od momentu dokonania płatności.
Faktury są udostępniane w formie elektronicznej na Koncie Użytkownika w Serwisie. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).
Quality Media na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format) oraz udostępnienie ich Użytkownikowi z pozycji Konta, umożliwiając ich pobieranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Quality Media nie jest stroną.
Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Serwisie metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w Koncie. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności udostępnianych w Serwisie, wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Quality Media nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji.
W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Użytkownika albo Użytkownik dokonał zmiany przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego dzieła sztuki niż dzieło sztuki, którego dotyczyło pierwotnie, opłata z tytułu Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres będzie naliczana jak za cały okres publikacji Ogłoszenia.
Ogłoszenia niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o
charakterze spamu), uznane za obraźliwe, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych:

a. będzie zwracana proporcjonalnie na konto Użytkownika niebędącego Użytkownikiem Biznesowym bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą metodą płatności,

b. nie będzie zwracana w przypadku, gdy Ogłoszenie zostanie opublikowane przez Użytkownika Biznesowego, który zawiera umowę mającą dla niego charakter zawodowy.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:

a. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;

b. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

c. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Quality Media w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących dzieła sztuki albo zatajenie istotnych informacji;

d. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 7.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a Quality Media nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Quality Media treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Quality Media dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych oraz ID Ogłoszenia.
W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem
funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia

Regulaminu, Quality Media może:

a. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;

b. edytowania treści w niezbędnym zakresie;

c. czasowego zawieszenia emisji danej treści do czasu jej skorygowania przez Użytkownika; lub

d. usunięcia treści.

W przypadku czasowego zawieszenia lub usunięcia treści, dana treść nie będzie widoczna ani dostępna dla innych osób korzystających z Serwisu.
W razie podjęcia działań opisanych w punkcie 7.6 Regulaminu, Quality Media poinformuje niezwłocznie Użytkownika w formie wiadomości email, o powodach podjętych działań, ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie.
W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Quality Media może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu:

a. zawiesić Konto lub Konta tymczasowo lub na stałe, co będzie równoznaczne z wstrzymaniem jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać i otrzymywać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności oraz nie ma dostępu do historii wiadomości, nie może publikować nowych Ogłoszeń, edytować istniejących ani przeglądać historii opublikowanych już Ogłoszeń, przy czym Usługi Odpłatne zamówione przez Użytkownika przed zawieszeniem Konta, ale niezrealizowane na dzień jego blokady będą kontynuowane.

b. wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem;

c. rozwiązać umowę z Użytkownikiem i usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli zaistniało uzasadnione podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu danego Użytkownika lub innych Użytkowników w ramach Serwisu, Quality Media uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia, zawieszenia lub usunięcia Konta odpowiednio do wagi naruszenia.

W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
Quality Media dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Quality Media usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
Reklamację można złożyć za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres [email protected] z dopiskiem Reklamacja.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na jej rozpoznanie , Quality Media zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Quality Media, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Quality Media rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Quality Media w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie z zachowaniem poniższych zasad:

a. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

b. usunięcie Konta możliwe jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta

c. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Quality Media z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu;

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Quality Media uprawniona jest także do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, jeśli Użytkownik nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Użytkownik będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności wymagającej zalogowania się Użytkownika do Konta. Prawo Quality Media do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Użytkownika do ponownej rejestracji w Serwisie.
W trakcie okresu wypowiedzenia umowy usługi Konta Użytkownik uprawniony jest do korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Quality Media w ramach Serwisu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Jeżeli umowa usługi Konta z Użytkownikiem została rozwiązana na podstawie decyzji Quality Media, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Quality Media.

Umowa usługi Konta pomiędzy Użytkownikiem a Quality Media może zostać rozwiązana przez Użytkownika w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy, Użytkownik powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić Quality Media o rozwiązaniu umowy, z adresu e-mail, który stanowi jednocześnie login do Konta Użytkownika. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

Quality Media ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

a. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;

b. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;

c. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;

d. zmiana warunków świadczenia Usług Odpłatnych lub wycofanie określonej Usługi Odpłatnej, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie tych zmian;

e. wprowadzenie nowej Usługi Odpłatnej a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;

f. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.
O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną. W informacjach o zmianach Regulaminu Quality Media wskaże podstawę regulaminową wprowadzonej zmiany i opisze jej przyczynę. Wprowadzane przez Quality Media zmiany będą w odpowiedniej relacji do zaistniałych przyczyn.
Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Quality Media, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Quality Media w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Quality Media możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji za pośrednictwem adresu email [email protected]. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Jeżeli zażądałeś/aś rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jesteś zobowiązany/a do zapłaty kwoty proporcjonalnej do
zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Quality media otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, o czym zostałeś poinformowany/a przed rozpoczęciem świadczenia.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Quality Media
ul. Szkolna 9
55-040 Tyniec Mały

e-mail …………………………………..
Ja………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi ………………………………….. w ramach serwisu sztukadlaludzi.pl. Data zawarcia umowy to ……………………………………